Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow

Regulamin - zasady wynajmu apartamentów

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

1. Firma "WYSPA UZNAM" działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom.

Firma "WYSPA UZNAM" jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu oraz świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne jak również usługi sprzątania i  opieki nad powierzonymi lokalami
 
INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy "WYSPY UZNAM"
 
Zapoznanie się Klienta/Gościa z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi.
1. ZASADY REZERWACJI
aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.swinoujscie-apartamenty.com
po zapoznaniu się z ofertą Klient/Gość uzgadnia z  telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną szczegóły co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu
w ciągu następnych 24 godzin Klient/Gość otrzyma  e-mailem lub pocztą Formularz Zamówienia. Od tego momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 2 dni (jeśli nie ustalono inaczej ) wypełnić formularz i wpłacić zadatek  w wysokości 30% kosztu całkowitego pobytu, na podane konto bankowe. Kwota ta będzie stanowić zadatek  na wykonanie usługi wynajmu. Kopię wypełnionego formularza, oraz kopię dokonanej wpłaty Klient/Gość przesyła do biura W.U. 
W dniu otrzymania w/w dokumentów biuro telefonicznie, lub e-mailem potwierdzi przyjęcie rezerwacji końcowej.
Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku  może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient/Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek  po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego .
Formularz Zamówienia wraz z wpłatą zadatku jest dla Gościa/ Klienta potwierdzeniem zawarcia umowy z W.U.
Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką w biurze. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Cena podana przy każdym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w poszczególnych okresach roku, bez względu na liczbę przebywających w nim osób, nie większą oczywiście niż jest to przewidziane dla danego mieszkania.
 
2. ANULOWANIE REZERWACJI 
W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty operacyjne w wysokości 150,00 zł.
W przypadku anulacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego  zadatku.
Przy anulacji poniżej 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Gość ponosi koszty w wysokości 60 % wartości zamówienia
Przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.


3. SKŁADOWE CENY
Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje :
-    pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę .
-    koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym   stopniu nadmierne
-    zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości.
-    koszt rezerwacji
    (cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu) 
 
4. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA
Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
 Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić od godziny 15.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 11.00. 
 W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z W.U. istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu.
Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat.
Odbiór kluczy przez Wynajmującego do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu.
 Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150 złotych.

Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
W.U. pobierze od Gościa kaucję w wysokości podanej przy opisie apartamentu, lub ustalonej w inny sposób. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag 
 
5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI
Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania  m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.

Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, W.U. zobowiązany jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.
Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu, może spowodować roszczenia ze strony W.U. 
W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel W.U przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa ( w tym także do sprzątania i wymiany pościeli w trakcie pobytu )
Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom W.U. wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście w biurze firmy lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu. 
 
6. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA
Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez W.U. wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi
 
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ŚWINOUJŚCIA PRZEZ CAŁY ROK
I ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO URLOPU NAD MORZEM
 
 

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl