Regulamin

Regulamin - zasady wynajmu apartamentów


REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

1. Firma "WYSPA UZNAM"  Jacek Zygadlewicz ul Moniuszki 52 72-600 Świnoujscie nip 855-105-04-52 działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom. Wyspa Uznam wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1030) i zobowiązuje się do jego przestrzegania

Firma "WYSPA UZNAM" jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu oraz świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne jak również usługi sprzątania i  opieki nad powierzonymi lokalami 

 

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA 

GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy "WYSPY UZNAM"

 

prawa i obowiązki Klienta i Wyspy Uznam związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem umowy,

zasady dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.swinoujscie-apartamenty.com  oraz zasady zawierania umowy,

Wynajmujący świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.swinoujscie-apartamenty.com zgodnie z Regulaminem,

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.swinoujscie-aprtamenty.com

Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Wynajmującego, przy użyciu serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Klient nie ma prawa dostarczania Wynajmującemu treści o charakterze bezprawnym.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług.

W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Wynajmujący ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Klientów i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

1. ZASADY REZERWACJI

aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.swinoujscie-apartamenty.com

Klient dokonuje rezerwacji online poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, w którym Klient proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, oraz przewidywanej ilości osób, które będą korzystały z apartamentu w wybranym przez Klienta terminie.

W odpowiedzi na skierowane do Apartamenty Ciroko zapytanie w ramach skorzystania ze strony internetowej www.swinoujscie-apartamenty.com, Klient otrzymuje zestawienie wolnych apartamentów w danym terminie.

Po otrzymaniu zestawienia wolnych apartamentów Klient uprawniony jest do wyboru odpowiadającego jego potrzebom apartamentu .

Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy. Przy potwierdzeniu rezerwacji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne z oświadczeniem przez niego, że podane dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że jest uprawniony do zawarcia umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.

Potwierdzenie rezerwacji ze strony Wyspa Uznam oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty zaliczki  w wysokości 20% ogólnych kosztów pobytu. Zaliczka winna być zapłacona w terminie 24 godzi od potwierdzenia rezerwacji, o ile nie zostało ustalone inaczej, na rachunek bankowy wskazany  przez Wyspę Uznam.

Wynajmujący udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

- w formie szybkiego przelewu w systemie internetowych płatności t pay

- w formie tradycyjnego przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego

W przypadku dokonania wpłaty w formie szybkiego przelewu, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji po przyjęciu zlecenia płatności przez system internetowych płatności .

W przypadku dokonania wpłaty przy pomocy tradycyjnego przelewu bezpośrednio na rachunek Wynajmującego, potwierdzenie dokonania wpłaty i rezerwacji zostanie przesłane przez pracownika Wynajmującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego.

Wynajmujący nie odpowiada za zakłócenia wynikające z błędów leżących po stronie systemu płatności .

Niedokonanie wpłaty wyznaczonej zaliczki przez Klienta w terminie  skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym klient zostanie powiadomiony osobną wiadomością mailową na wskazany przez siebie adres e-mail

Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku  może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient/Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek  po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego . 

Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci najdalej w 2 dni przed przyjazdem przelewem na konto . Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. Cena podana przy każdym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w poszczególnych okresach roku, bez względu na liczbę przebywających w nim osób, nie większą oczywiście niż jest to przewidziane dla danego mieszkania.

 

2. ANULOWANIE REZERWACJI I REKLAMACJE

W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty operacyjne w wysokości 150,00 zł. 

W przypadku anulacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego  zadatku.

Przy anulacji poniżej 5 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Gość ponosi koszty w wysokości 60 % wartości zamówienia 

Przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.

Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.

Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz przechowywania kluczy do apartamentu, tak aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.

Klient nie ma prawa podnajmować apartamentu osobom trzecim.

W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości apartamentu, bądź też stwierdzenia w apartamencie wad technicznych, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Wyspę Uznam

Jeżeli Klient, po wykonaniu umowy lub w jej trakcie, dostrzeże wady w jej realizacji, jest uprawniony do złożenia reklamacji Wynajmującemu.

Klient dokonując reklamacji jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę wykonania umowy, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania.

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić najpóźniej w ciągu pobytu gościa. Zgłoszenie reklamacji po tym terminie uprawnia Wynajmującego do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.

Reklamacje są rozpatrywane  najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia


3. SKŁADOWE CENY

Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje : 

-    pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę .

-    koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym   stopniu nadmierne 

-    zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości. 

-    koszt rezerwacji

    (cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu) 

 

4. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient. 

 Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić od godziny 15.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00. 

 W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z W.U. istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu. 

Odbiór kluczy do apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat.

Odbiór kluczy przez Wynajmującego do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu. 

 Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150 złotych.


Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

W.U. pobierze od Gościa kaucję w wysokości podanej przy opisie apartamentu, lub ustalonej w inny sposób. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag 

 

5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

Przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania  m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. 


Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. 

Jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, W.U. zobowiązany jest dochodzić od Gościa pokrycia strat. 

Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu, może spowodować roszczenia ze strony W.U. 

W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel W.U przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa ( w tym także do sprzątania i wymiany pościeli w trakcie pobytu ) 

Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom W.U. wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście w biurze firmy lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu. 

 

6. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

Dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez W.U. wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi 

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia firma t pay. Bezpiecznie połączenie zapewnia szyfrowanie poprzez certyfikat SSL , dający gwarancję najwyższego standardu uwierzytelnienia tożsamości właściciela strony internetowej. Informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem nie są wykorzystane przez niepowołane osoby.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ŚWINOUJŚCIA PRZEZ CAŁY ROK

I ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO URLOPU NAD MORZEM